โฉนดที่ดิน แต่ละประเภท “ครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ” ต่างกันยังไง

บทความนี้มาทำความรู้จักสีของ “ครุฑ” บนหัวโฉนดที่ดินแต่ละประเภทกันเถอะ ซึ่งจะมีกันอยู่ 3 สีด้วยกัน คือ ครุฑแดง ครุฑเขียว และครุฑดำ ซึ่งนิยมใช้เป็นชื่อเรียกลของเอกสารที่ดินแต่ละประเถท ซึ่งแตกต่างกันดังนี้

  • ครุฑแดง‬ คือ โฉนดที่ดิน (น.ส.4) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด สามารถซื้อขายได้ โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย โฉนดที่ดินที่มีครอบครองกันเกือบทั้งหมดก็เป็นครุฑแดงตัวนี้ โดยเฉพาะที่ดินที่อยู่ในตัวเมือง ส่วนโฉนดหลังแดงจะเป็นเอกสาร น.ส.4 ซึ่งจะระบุด้านหลังโฉนดว่าห้ามโอนภายในระยะเวลา 5-10 ปี
  • ครุฑเขียว‬ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 ก. ซึ่งออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
  • ‎ครุฑดำ‬ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข. โดยเอกสารทั้งสองประเภทนี้จะไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ
โฉนดที่ดิน แต่ละประเภท "ครุฑแดง ครุฑเขียว ครุฑดำ" ต่างกันยังไง

โฉนดที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน (น.ส. 4) มี 6 แบบ คือ

  1. โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 ก
  2. โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 ข
  3. โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 ค
  4. โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4
  5. โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 ง
  6. โฉนดที่ดินแบบ น.ส. 4 จ

โฉนดที่ดิน 5 แบบแรก เป็นโฉนดที่ไม่มีการออกแล้ว แต่ถ้าใครถือสิทธิ์ครอบครองโฉนดแบบนี้อยู่ก็ยังสามารถใช้ได้ ส่วนโฉนดที่ทางราชการยังออกได้ในปัจจุบัน มีเฉพาะในแบบที่ 6 เท่านั้น นั่นคือแบบ น.ส. 4 จ นั่นเอง

ส่วนที่ดินประเภท คือ สปก. เป็นสิทธิ์ที่ออกให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้เป็นที่ทำกิน ห้ามทำการซื้อขาย

Copyright © 2019. All rights reserved.